Základní ustanovení

Skautská sekce sdružení YMCA SKAUT sdružuje skautské oddíly pro děti a mládež. Činnost sekce je v souladu se stanovami sdružení YMCA SKAUT a Statutem YMCA SKAUT.

Poslání YMCA SKAUT

Posláním skautské sekce sdružení je duchovní, mravní a tělesná výchova dětí a mládeže v duchu stanov sdružení a základních principů VOSM. O dosažení těchto cílů usilují YMCA SKAUTi těmito prostředky:

 • sdružováním dětí a mládeže do oddílů k provádění skautské činnosti,
 • duchovní, mravní, citovou, rozumovou a tělesnou výchovou během celoroční činnosti,
 • pořádáním pravidelných schůzek, výprav, zájezdů, soutěží, táborů, zahraničních studijních pobytů a výměnných akcí se skauty v zahraničí,
 • soustavným zvyšováním kvalifikace vedoucích v kurzech a Lesních školách YMCA,
 • vydáváním knih a časopisů.

Členství

Členem YMCA-SKAUT se může stát každý od 6 let. Členové pracují v oddílech ve věkových kategoriích, odlišujících se od sebe především programem činnosti:

 • ve věku 7 - 11 let chlapci nebo děvčata - vlčata nebo světlušky,
 • ve věku 11 - 16 let chlapci nebo děvčata - skauti nebo skautky,
 • ve věku 16 - 18 let chlapci nebo děvčata – roveři.

Členství v oddíle vzniká přijetím přihlášky vůdcem oddílu a zaplacením ročního registračního poplatku. Členství v oddíle zaniká vystoupením, vyloučením, neobnovením registrace v dalším období nebo zánikem oddílu.

Oddíl a družina

Základní organizační jednotkou je oddíl. K založení oddílu je třeba nejméně 12 členů mladších 16 let a dvou činovníků starších 18 let, vůdce a hospodáře. Oddíl vznikne přijetím jeho registrace výborem sdružení.

Základním výchovným článkem oddílu je družina. Vedoucím družiny je rádce, jmenovaný vůdcem oddílu. Rádce družiny dětí do 11 let musí mít nejméně 16 let.

Činovníci oddílů

Vedení oddílu tvoří vůdce, hospodář a další činovníci starší 18 let, které jmenuje vůdce pro řádný chod oddílu. Vůdce oddílu a hospodáře pověřuje k výkonu funkce výbor sdružení.

Oddíl vede vůdce, který je povinen zachovávat všechna zákonná ustanovení, dbát o bezpečnost a zdraví svěřených dětí a je spoluodpovědný s hospodářem oddílu za majetek oddílu. Musí být starší 18 let a jeho vlastnosti a život musí zaručovat dobrý vliv na členy oddílu v duchu poslání YMCA SKAUT.

Hospodář musí být starší 18 let a musí být morálně a odborně způsobilý pro potřebné účetní a finanční operace, spojené s hospodařením oddílu. Musí písemně převzít hmotnou odpovědnost za majetek a peněžní prostředky.

Kvalifikace činovníků

Kvalifikace činovníků:

 • rádce družiny (věk 14 - 16 let) - absolvováním rádcovského kurzu v rozsahu dvou víkendů a týdenního tábora,
 • oddílový rádce (věk 16 - 18 let) - absolvováním čekatelského kurzu v rozsahu tří víkendů,
 • oddílový vůdce (věk nad 18 let) - absolvováním čekatelského kurzu a akreditovaného školení pro vedení táborů,
 • Lesní škola (věk nad 21 let) - absolvováním Lesní školy v rozsahu týdenního tábora.

Registrace oddílu

Registrace oddíl se provádí registračním listem oddílu, na kterém je uvedeno jméno oddílu, místo působení a osobní údaje vůdce a hospodáře. Registrační list zašle vůdce oddílu výboru sdružení ve dvou vyhotoveních. Při první registraci je oddílu přiděleno registrační číslo.

Registrace členů se provádí registračním listem členů, na kterém jsou uvedeny jejich osobní údaje. Registrační list členů zašle vůdce výboru sdružení YMCA SKAUT ve dvou vyhotoveních. Při první registraci přidělí sdružení členu registrační číslo.

Registrační příspěvek vybere hospodář oddílu od členů a činovníků a odevzdá v termínu registrace nebo dodatečné registrace hospodáři sdružení. Zároveň potvrdí členské průkazky razítkem oddílu v kolonce příslušného roku zaplacení příspěvku.

Oddíl zanikne neobnovením registrace na kalendářní rok, rozhodnutím výboru sdružení pro hrubé porušení stanov sdružení nebo zrušením oddílu na návrh vůdce. Ve všech případech sepíší hospodář a revizní komise sdružení protokol o předání materiálu a peněžních prostředků oddílu, jehož nedílnou součástí je revize hospodaření oddílu.

Stejnokroj, odznaky, vlajky a symboly

Členové oddílů mají právo nosit stejnokroj, odznaky a symboly podle Statutu. Symboly, zejména slibový odznak, požívají zákonné ochrany.

Stejnokrojem je košile světle okrové nebo zelené barvy se dvěma kapsami a nárameníky, trojúhelníkový šátek žluté barvy pro členy do 11 let a hnědé nebo jiné barvy pro členy nad 11 let a vedoucí. Šátek s odznakem rádcovského nebo čekatelského kurzu mohou nosit jeho absolventi. Šedý šátek s odznakem Lesní školy mohou nosit skautští vůdci - absolventi Lesní školy YMCA. Šátek se spojuje turbánkem. Cípy šátku končí na šířku dlaně nad opaskem. Kalhoty nebo sukně, dlouhé nebo krátké, hnědé nebo jiné vhodné barvy. Opasek je s přezkou YMCA SKAUT.

Slibový odznak se nosí ve středu nad levou kapsou. Tvoří jej skautská lilie s českou vlajkou na štítku a nápisem YMCA, která je položena na trojúhelníku, symbolu YMCA. Domovenka oddílu s červeně vyšitým místem působení oddílu, má obloukovitý tvar a je našita k ramennímu švu levého rukávu. Pod domovenkou je našito číslo nebo znak oddílu. Pod ním je našito označení družiny kruhového tvaru o průměru 3,5 centimetrů. Pod znakem družiny je funkční označení skauta, 4 lomené žluté pásky oddílový rádce, 3 zástupce, 2 rádce, 1 zástupce rádce. Stupně zdatnosti se nosí na středu pravé kapsy. Odznaky odborné zdatnosti kruhového tvaru, se symbolem odbornosti, se nosí na nadloktí pravého rukávu, nad nimi se nosí odznak Tři orlí pera. Šňůrky k píšťalce jsou pro členy do 11 let žluté, pro skauty zelené, rovery červené a pro činovníky bílé. Oko šňůrky je přehozeno přes hlavu a pod šátkem na ramena, cípy šátku jsou šňůrkou jednou překříženy. Píšťalka je v levé kapse.

Oddílová vlajka má rozměry 60 x 90 cm, na líci znak oddílu a na rubu znak lilie na červeném trojúhelníku. Družinová vlajka má rozměry 42 x 28 cm, trojúhelníkového tvaru, na rubu znak oddílu na líci znak družiny.

Hospodaření oddílů

Hospodaření oddílů je součástí hospodaření sdružení. Oddíl spravuje svůj majetek a peněžní prostředky samostatně, podle pravidel daných stanovami sdružení a Hospodářským řádem.

Majetek v oddílech vzniká z členských příspěvků, výtěžků brigád a pořádání akcí pro veřejnost, z darů a subvencí a z dotací sdružení.

Za hospodaření oddílu je zodpovědný hospodář, který s hospodářem sdružení založí pokladní knihu, inventární knihu a razítko s číslem a adresou sdružení.

Při zániku oddílu přechází jeho majetek do správy sdružení, který rozhodne o jeho dalším použití.

Při výměně hmotně zodpovědných činovníků oddílu - vůdce nebo hospodáře pověří výbor sdružení revizní komisi sepsáním protokolu o finanční a inventární revizi majetku oddílu a jeho předání novým činovníkům.

Skautské středisko

Skautské středisko může založit několik oddílů, vytvořením rady pro metodickou, výchovnou a organizační spolupráci. Do rady je jmenován jeden zástupce za každý oddíl, který oddíl v radě zastupuje. Středisko může být pověřeno sdružením pořádáním kurzů pro rádce a oddílové rádce.